Nájemní smlouva – Modrý pavilon

Ačkoli náš web je apolitický, domníváme se, že Modrý pavilon je strategickou stavbou našeho sídliště. Proto zde uveřejňujeme nájemní smlouvu, kterou uzavřela městská část Praha 4 s novým nájemcem této budovy.

 

P ř í l o h a k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 10R-403/2017 ze dne 17. 5. 2017

 

NÁJEMNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení zasedání Rady městské části Praha 4 č. 2R-56/2017 ze dne 25. 1. 2017 a na základě usnesení zasedání Rady městské části Praha 4 č. 10R-403/2017 ze dne 17. 5. 2017 I. Smluvní strany

1. městská část Praha 4 zastoupená: Mgr. Lukášem Zichou, zástupcem starosty MČ Praha 4, na základě plné moci ze dne 15. 4. 2015 se sídlem: Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 IČ: 000 63 584 DIČ: CZ00063584 bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. č. účtu: email: posta@praha4.cz ID DS: ergbrf7 (dále jen „pronajímatel“) a

2. Budějovická 666, s.r.o. zastoupená: Lubošem Veselým, jednatelem se sídlem: U Malvazinky 2670/30, 150 00 Praha 5 IČ: 274 38 147 DIČ: CZ27438147 bank. spojení: ČSOB, a.s. č. účtu: email: robex1@volny.cz ID DS: 6dks288 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112535 (dále jen „nájemce“)

II. Úvodní ustanovení

2.1. Nemovitosti, které jsou předmětem nájmu dle této smlouvy, přešly dle zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí do vlastnictví hl. m. Prahy a na základě zákona o hl. m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb. v pl. znění) a Statutu hl. m. Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP v pl. znění) byly svěřeny do správy městské části Praha 4. Pronajímatel prohlašuje, že při nakládání se svěřeným
Strana 2 (celkem 16) usnesení č. 10R-403/2017
majetkem vykonává všechna práva a povinnosti vlastníka a rozhoduje, s výjimkou § 18 vyhl. č. 55/2000 Sb. HMP (Statut HMP), o všech majetkoprávních úkonech v plném rozsahu.

2.2. Pronajímatel prohlašuje, že žádná jiná osoba nemá k předmětu nájmu takové právo, které by rušilo nájemce v užívání předmětu nájmu.

2.3. Záměr pronájmu nemovitostí specifikovaných v čl. III. odst. 3.1. byl zveřejněn na úřední desce od 7. 11. 2016 do 6. 1. 2017 po pořadovým číslem ZP NO 200/16 a zveřejněn byl též elektronicky.

III. Předmět nájmu

3.1. Předmětem nájmu jsou nemovitosti – pozemek parc. č. 2869/167, zastavěná plocha a nádvoří, zastavěný objektem občanské vybavenosti č.p. 1281, Štúrova 10 a pozemek parc. č. 2869/166, zastavěná plocha a nádvoří, zastavěný objektem občanské vybavenosti č.p. 1282, Štúrova 12, vše katastrální území Krč, Praha 4.

3.2. Předmět nájmu může být jednostranně ze strany pronajímatele zúžen až o 400 m2 v bezbariérových prostorech, a to nejdříve po uplynutí 10 let od uzavření nájemní smlouvy.

IV. Účel nájmu

4.1. Předmět nájmu je pronajímán k provozování občanské vybavenosti – poskytování služeb.

4.2. Stavebně technický účel užívání předmětu nájmu: občanská vybavenost.

4.3. Předmět podnikání, k jehož výkonu je předmět nájmu určen: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb s pronájmem spojených.

4.4. Nájemce je oprávněn k vykonávanému podnikání na základě zápisu v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112535. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je kopie výpisu z obchodního rejstříku nájemce.

4.5. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je ve stavu způsobilém smluvenému užívání a účel nájmu dle této smlouvy je v souladu s účelem užívání předmětu nájmu dle kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační rozhodnutí je nedílnou součástí této smlouvy a je označené jako příloha č. 3.

4.6. Nájemce prohlašuje, že byl seznámen se stavem předmětu nájmu, a že předmět nájmu v tomto stavu do nájmu přijímá.

4.7. O předání předmětu nájmu do užívání bude smluvními stranami pořízen písemný protokol, podepsaný zástupci smluvních stran. Předání se uskuteční v čase dohodnutém mezi pronajímatelem a nájemcem přímo v předmětu nájmu.

Strana 3 (celkem 16) usnesení č. 10R-403/2017
V. Nájemné

5.1. Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci předmět nájmu za dohodnuté smluvní nájemné ve výši 187.000 Kč bez DPH měsíčně. Ke sjednanému nájemnému se uplatňuje základní sazba daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Měsíční platby nájemného činí 187.000 Kč bez DPH, 226.270 Kč s DPH Celkové roční nájemné činí 2,244.000 Kč bez DPH, 2,715.240 Kč s DPH. Po 10 letech od uzavření smlouvy se sjednané nájemné zvyšuje o 30% vůči výši nájemného platného k poslednímu dni předcházejícího kalendářního roku. 5.2. Nájemce je povinen hradit sjednané nájemné vždy nejpozději do posledního dne příslušného kalendářního měsíce, za nějž nájemné platí, na účet uvedený v odst. 5.3. tohoto článku. Pokud doba nájmu nezapočala 1. den kalendářního měsíce, ale v jeho průběhu, nájemce platí nájemné v poměrné výši zaokrouhlené na celé koruny nahoru podle počtu dnů trvání doby nájmu v daném kalendářním měsíci. Je-li předmět nájmu předán nájemci v rozmezí 25. až 31. dne kalendářního měsíce, je nájemné za první kalendářní měsíc užívání předmětu nájmu splatné ve lhůtě splatnosti nájemného za druhý kalendářní měsíc užívání předmětu nájmu.

5.3. Platby nájemného za pronajatý předmět nájmu je nájemce povinen poukazovat bezhotovostně na účet č.: 139029-2000832359/0800, variabilní symbol: xxx. Zaplacením se rozumí připsání na účet. Daňovým dokladem na platby nájemného je splátkový kalendář, který vystavuje pronajímatel na vyžádání nájemce. Placení nájemného není podmíněno vystavením splátkového kalendáře, protože výše nájemného, frekvence plateb a splatnost vyplývají přímo z této smlouvy.

5.4. V případě nesplnění povinnosti platit nájemné řádně a včas je smluvními stranami sjednána smluvní pokuta ve výši 0,5% z dlužného nájemného, kterou může pronajímatel uplatnit za každý započatý kalendářní den prodlení s tím, že právo na náhradu škody zůstává nedotčeno. Smluvní pokutu je pronajímatel oprávněn započítat na nájemcem složenou peněžitou jistotu.

5.5. S ohledem na míru inflace se smluvní strany dohodly, že sjednaná výše nájemného v odst. 5.1. tohoto článku smlouvy bude každoročně zvyšována vždy tehdy, pokud tak pronajímatel rozhodne, podle míry inflace za uplynulý rok oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem. Nový výpočet nájemného bude nájemci písemně oznámen do 31.3. kalendářního roku s účinností od 1.1. daného kalendářního roku a od tohoto oznámení je nájemce povinen platit toto valorizované nájemné. Valorizaci nájemného (rozdíl mezi dosavadním nájemným zaplaceným od 1.1. kalendářního roku a nájemným zvýšeným podle míry inflace s účinností od 1.1. kalendářního roku) nájemce zaplatí spolu s platbou již valorizovaného nájemného. Takto stanovené (valorizované) nájemné bude výchozí částkou pro výpočet nájemného v následujícím roce.

5.6. Po dobu trvání nájmu nebude pronajímatel provádět stavební práce zhodnocující předmět nájmu.

Strana 4 (celkem 16) usnesení č. 10R-403/2017
5.7. Nad rámec sjednaného nájemného je nájemce povinen hradit sám všechny ostatní platby spojené s užíváním předmětu nájmu, a to na základě samostatných smluv, které nájemce uzavře s příslušnými dodavateli.

5.8. Neurčí-li nájemce v případě placení peněžitého dluhu jinak, započte pronajímatel plnění nájemce na nejdříve splatnou jistinu. Nebudou-li plněním vyrovnány v plné výši všechny stejně splatné jistiny, započte pronajímatel plnění na tyto jistiny poměrně rovným dílem. Teprve po zápočtu na jistinu započte pronajímatel plnění rovným dílem na úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky.

VI. Doba nájmu a skončení nájmu

6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, 10 let. Doba nájmu se prodlouží o 10 let za stejných podmínek sjednaných v nájemní smlouvě, pokud nájemce písemně nesdělí pronajímateli, ve lhůtě nejpozději do 60 dnů před ukončením nájmu, že nemá zájem o prodloužení doby nájmu. 6.2. Smluvní vztah zaniká: a) dohodou smluvních stran b) výpovědí c) zánikem předmětu nájmu d) odstoupením od smlouvy (přičemž nájem nezaniká od počátku) e) splněním rozvazovací podmínky f) uplynutím doby nájmu

6.3. Nájemce může smlouvu písemně vypovědět, pokud: a) ztratil způsobilost k podnikání k jehož výkonu je předmět nájmu pronajat.

6.4. Pronajímatel může smlouvu písemně vypovědět, pokud: a) nájemce ztratil způsobilost k podnikání k jehož výkonu je předmět nájmu pronajat, b) nájemce neprovádí drobné opravy a obvyklou údržbu předmětu nájmu ve smyslu ustanovení článku VII. odst. 7.6. této smlouvy a ani přes písemnou výzvu pronajímatele k nápravě s upozorněním na možnost výpovědi nezjedná do sedmi dnů od doručení výzvy nápravu, c) nájemce pronajímateli neprokázal proinvestování finančních prostředků na opravy a rekonstrukce předmětu nájmu v celkové výši 12 mil. Kč bez DPH, a to do 5 let od uzavření nájemní smlouvy (dle přílohy č. 6 této smlouvy), d) nájemce opakovaně hrubě porušil podmínky správy nemovitosti, e) nájemce porušil podmínky článku VII. odst. 7.13. písm. a), nebo odst. 7.13. písm. b), nebo odst. 7.13. písm. c) této smlouvy.

6.5. V případě výpovědi z důvodů uvedených v čl. VI. odst. 6.3. až 6.4. této smlouvy je výpovědní doba tříměsíční a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

6.6. Pro případ, že nájemce nedodržuje účel nájmu nebo předmět podnikání v předmětu nájmu nebo neplatí řádně a včas sjednané nájemné nebo je pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, může pronajímatel smlouvu vypovědět s třicetidenní výpovědní dobou, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Nájemci bude zaslána výzva k nápravě s upozorněním na možnost výpovědi a poskytnuta lhůta k nápravě 7 dnů od doručení výzvy před samotným podáním výpovědi.
Strana 5 (celkem 16) usnesení č. 10R-403/2017

6.7. Nájemce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud třetí osoba uplatňuje vlastnické nebo jiné právo k předmětu nájmu nebo žádá vyklizení předmětu nájmu a pronajímatel i přes písemnou žádost nájemce neposkytne nájemci ochranu k nerušenému užívání předmětu nájmu.

6.8. Pronajímatel může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud nájemce užívá předmět nájmu takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo tak, že hrozí závažné poškození předmětu nájmu nebo provádí velké konstrukční stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele, a ani přes písemnou výzvu pronajímatele k nápravě s upozorněním na možnost výpovědi nezjedná do sedmi dnů od doručení výzvy nápravu. Hrozí-li však vážné nebezpečí z prodlení, má pronajímatel právo vypovědět smlouvu písemně bez výpovědní doby, aniž by vyzval nájemce k nápravě s upozorněním na možnost výpovědi.

6.9. Strana, která nájem vypoví, neposkytne druhé straně odstupné.

6.10. Smlouva zanikne jejím rozvázáním za splnění podmínky, že soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku nájemce. Smlouva zanikne dnem vydání pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku nájemce.

6.11. Nájemce je povinen vyklidit a protokolárně odevzdat vyklizený předmět nájmu pronajímateli ke dni skončení nájemního poměru ve stavu, jaký byl zaznamenán v posledním oběma stranami potvrzeném protokolu, popř. v jakém byl kolaudován, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, jinak se sjednává smluvní pokuta ve výší 100 Kč za každý den prodlení až do vyklizení, aniž je dotčeno právo na náhradu škody.

6.12. Nájemce souhlasí s tím, že v případě, že ani ve lhůtě 30 dnů od skončení nájemního poměru nepředá pronajímateli vyklizený předmět nájmu, pronajímatel je oprávněn vstoupit do předmětu nájmu a protokolárně ho převzít při respektování ustanovení občanského zákoníku o svépomoci. Tímto není dotčeno právo pronajímatele na úhradu smluvní pokuty, náhradu škody a dalších souvisejících nákladů.

6.13. Smluvní strany vylučují obnovení nájmu v případě pokračování užívání předmětu nájmu nájemcem po skončení nájmu, aniž by musel pronajímatel vyzvat nájemce k odevzdání předmětu nájmu.

6.14. Smluvní strany vylučují poskytnutí náhrady pronajímatelem nájemci za převzetí zákaznické základny vybudované nájemcem, neboť při skončení nájmu taková výhoda nepodnikajícímu pronajímateli nevznikne.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Pronajímatel se zdrží všech činností, které by bránily nájemci řádně užívat předmět nájmu, pokud se nebude jednat o odstranění důsledků mimořádných situací, jako jsou živelní pohromy, apod., které nebude moci nájemce odstranit v rámci provádění obvyklé údržby a drobných oprav předmětu nájmu.

Strana 6 (celkem 16) usnesení č. 10R-403/2017
7.2. Pronajímatel je oprávněn zasahovat do předmětu nájmu, pouze z důvodu provedení nutných oprav, a to až po předchozím oznámení nájemci.

7.3. Pronajímatel je oprávněn podle svého uvážení, avšak vždy po písemném oznámení nájemci, ve kterém pronajímatel stanoví den a hodinu uskutečnění kontroly, provádět kontroly dodržování povinností nájemcem. Nájemce je povinen pronajímateli tyto kontroly umožnit. Pronajímatel je oprávněn provádět kontroly v přiměřeném rozsahu. K tomuto účelu jsou pronajímatel nebo jiná jím pověřená osoba oprávněni vstoupit do předmětu nájmu spolu s osobou oprávněnou určenou nájemcem, jinak je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení se splněním této povinnosti s tím, že právo na náhradu škody zůstává nedotčeno a pronajímatel se může domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Smluvní pokutu může pronajímatel započítat na nájemcem složenou peněžitou jistotu.

7.4. Nájemce je oprávněn umístit v předmětu nájmu své technické vybavení i speciální kusy nábytku při dodržení platných norem a kolaudačního rozhodnutí. Pronajímatel však neručí za případné poškození, odcizení nebo ztrátu, jakož i jiné škody na majetku nájemce. Pronajímatel není v tomto smyslu povinen uzavírat jakékoliv pojistné smlouvy s výjimkou pojištění budovy jako celku.

7.5. Nájemce je povinen užívat a provozovat předmět nájmu pouze ke smluvenému účelu a předmětu podnikání v souladu s příslušným kolaudačním rozhodnutím, udržovat předmět nájmu vně i uvnitř v pořádku a čistotě. Nájemce je odpovědný za úklid přístupových cest k nebytovému objektu a přilehlých chodníků, pokud se nalézají na pronajatém pozemku, včetně úklidu sněhu a posypu, a to způsobem obvyklým a přiměřeným pro předmět nájmu. Nájemce je povinen v této souvislosti dodržovat veškeré právní a jiné předpisy, zejména požární, bezpečnostní a hygienické. Odpovědnost za dodržování všech právních předpisů vztahujících se k užívání a provozu předmětu nájmu nese nájemce.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že nájemce je povinen na své náklady zajišťovat či provádět obvyklou údržbu předmětu nájmu a jeho drobné opravy. Pro účely této smlouvy se obvyklou údržbou a drobnými opravami předmětu nájmu rozumí zejména:

a/ drobné opravy: opravy podlah, podlahových krytin, výměny prahů a lišt, opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí, výměny a opravy elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení zejm. vypínačů, zásuvek, jističů, osvětlovacích těles, výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy a výměny osvětlovacích těles, opravy a výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro nebytový objekt, opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody, opravy a výměny sifonů a lapačů tuku, opravy vodovodních výtoků, opravy a výměny mísících baterií, umyvadel, výlevek, dřezů, splachovačů, bidetů, opravy topení na pevná, kapalná a plynná paliva včetně opravy a výměny uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení. Za drobné opravy se považují i výměny drobných součástí těchto shora vyjmenovaných předmětů.

Strana 7 (celkem 16) usnesení č. 10R-403/2017
b/ běžná údržba: zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů shora uvedených, dále pak malování včetně opravy omítek, čištění podlah včetně podlahových krytin a obkladů stěn, pravidelné prohlídky, čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry, úklid odpadu, větrání k zamezení výskytu plísně v objektu, deratizace, dezinsekce, dezinfekce,

Provedení každé opravy elektroinstalace, rozvodů plynu včetně uzavíracích kohoutů a rozvodů a ostatního zařízení pro vytápění je nájemce povinen ve lhůtě 7 pracovních dnů písemně oznámit pronajímateli a umožnit provedení příslušných revizních zkoušek na náklad nájemce. Při zajišťovaní obvyklé údržby a drobných oprav předmětu nájmu je nájemce povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a dodržovat veškeré právní předpisy k těmto činnostem se vztahující.

7.7. Nájemce je povinen zajistit na svůj náklad provádění periodických kontrol, revizí a technických prohlídek elektrických a plynových spotřebičů, strojů a přístrojů a dalších vyhrazených technických zařízení umístěných nájemcem v předmětu nájmu ve smyslu platných právních předpisů. Nájemce je povinen dbát na to, aby spotřebiče, stroje a přístroje a další vyhrazená technická zařízení byly obsluhovány odborně zaškolenou obsluhou a zapínány tak, aby nedošlo k přetížení elektroinstalace či jiné škodě z nevhodné manipulace. Nájemce je povinen kopie revizních zpráv předávat bez zbytečného odkladu správní firmě. Nájemce je povinen zabezpečovat školení svých zaměstnanců z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce. Nájemce je dále povinen provádět kontroly předmětu nájmu z hlediska požární ochrany a zajistit jeho vybavení ručními hasicími přístroji. Nájemce je povinen při užívání a provozu předmětu nájmu dodržovat veškeré právní, zejména pak protipožární, bezpečnostní a hygienické předpisy. Odpovědnost za dodržování těchto předpisů nese nájemce. Nájemce je povinen na úseku požární ochrany provozovat činnosti v předmětu nájmu v souladu s prohlášením o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí a zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Nájemce se zavazuje zabezpečit plnění povinností na úseku požární ochrany (dále jen PO) v souladu s právními předpisy u osob zajišťujících provoz v předmětu nájmu, oznámit neodkladně pronajímateli vznik každého požáru v předmětu nájmu a škodu jím způsobenou a uhradit veškerou škodu způsobenou pronajímateli nebo třetím osobám, pokud se prokáže, že škoda způsobená požárem byla zapříčiněna činností nájemce. Nájemce se dále zavazuje provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pouze na základě písemného vyjádření pronajímatele a umožňovat po dohodě zpřístupnění předmětu nájmu za účelem provedení kontrol k zajištění požární bezpečnosti. Pronajímatel a nájemce si vzájemně písemně oznámí osoby odpovědné za plnění povinností na úseku PO dle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.

7.8. Na vymezené ploše pro reklamu dle připojeného nákresu umístění, který je přílohou této smlouvy č. 7, budou umisťovány reklamy a vývěsní štíty bez předchozího schválení pronajímatelem, a to za podmínky dodržení obecných právních předpisů, etických zásad a dobrých mravů (vyloučeny např. reklamy s erotickým zaměřením). Pronajímatel si vyhrazuje možnost žádat odstranění reklamy/vývěsního štítu do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy v případě, že reklama nesplňuje shora uvedené podmínky, a pokud nedojde k odstranění do 10 dnů od doručení výzvy, může pronajímatel odstranit reklamu nesplňující shora uvedené podmínky na náklady nájemce. V případě porušení těchto podmínek může být nájemce vyzván k neprodlenému odstranění reklamy/vývěsního štítu a uhrazení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
Strana 8 (celkem 16) usnesení č. 10R-403/2017
7.9. Nájemce je povinen zajistit na své náklady ochranu předmětu nájmu včetně jeho vybavení technickým zařízením.

7.10. Nájemce je povinen odstranit na svůj náklad v přiměřené době veškeré škody na předmětu nájmu způsobené nájemcem, event. podnájemci, jejich zaměstnanci či osobami, které se v předmětu nájmu zdržují. Nájemce je zároveň povinen zajistit vše potřebné k odvracení hrozících škod, havárií apod. V případě, že tak neučiní, nese odpovědnost za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

7.11. Nájemce je povinen upozornit pronajímatele bez zbytečného odkladu na nutnost provedení těch oprav předmětu nájmu, jejichž provedení je po dobu trvání nájemního vztahu povinností pronajímatele, a současně umožnit jejich provedení. V případě, že tak neučiní, nese odpovědnost za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Pronajímatel je oprávněn posoudit potřebu každé opravy.

7.12. Pronajímatel neodpovídá nájemci za dodávky služeb, které si nájemce zajistí smluvně přímo s jednotlivými dodavateli.

7.13. Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě. Nájemce se zavazuje uzavřít podnájemní smlouvu s těmito subjekty: Městská knihovna v Praze, IČ: 000 64 467; Městská policie hlavního města Prahy, IČ: 000 64 581; Informační centrum městské části Praha 4, IČ: 000 63 584, v rozsahu max. 20 m2 a to bezúplatně.

Nájemce sdělí písemně pronajímateli ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření každé jednotlivé podnájemní smlouvy identifikační údaje nového podnájemce (název, IČ, předmět podnikání, doba trvání podnájemní smlouvy). a) Pronajímatel si vyhrazuje právo do 30 dnů od doručení sdělení úmyslu nájemce uzavřít podnájemní smlouvu s konkrétním podnájemcem sdělit a řádně odůvodnit nesouhlas s uzavřením takovéto podnájemní smlouvy. V případě, že pronajímatel nesdělí nesouhlas s uzavřením podnájemní smlouvy s konkrétním podnájemcem nájemci ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení sdělení úmyslu uzavřít podnájemní smlouvu s konkrétním podnájemcem, má se za to, že pronajímatel vyslovil souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy s konkrétním podnájemcem. Porušení této podmínky ze strany nájemce je důvodem k výpovědi ze strany pronajímatele. b) Podnájemní smlouvy s organizacemi: Městská knihovna v Praze, IČ: 000 64 467; Městská policie hlavního města Prahy, IČ: 000 64 581; Informační centrum městské části Praha 4, IČ: 000 63 584 nelze po dobu trvání nájmu vypovědět či jednostranné zvyšovat nájemné ze strany nájemce, výpověď je možná pouze ze strany podnájemce. Porušení této podmínky ze strany nájemce je důvodem k výpovědi ze strany pronajímatele. c) Nájemce se zavazuje, že předmět podnikání nového podnájemce nebude v rozporu s právními předpisy, obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy a dále, že v předmětu nájmu nebudou provozovány veškeré hazardní hry pomocí elektronických či elektromechanických zařízení a dále že v předmětu nájmu nebudou provozovány erotické služby či jiné služby vedoucí k narušení dobrých mravů, a to po celou dobu nájmu. Porušení této podmínky ze strany nájemce je důvodem k výpovědi ze strany pronajímatele.
Strana 9 (celkem 16) usnesení č. 10R-403/2017

V případě zjištění porušení shora uvedených podmínek podnájemcem, se nájemce zavazuje bezodkladně zajistit nápravu.

7.14. Nájemce je povinen poskytnout, po vzájemné dohodě, sál v předmětu nájmu pro komunitní akce místních obyvatel. Pro případ, že nájemce poruší v tomto článku uvedenou povinnost, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Sál bude nájemcem poskytnut v předem daném časovém harmonogramu tak, aby nedocházelo ke kolizi termínů s jinými akcemi. Pronajímatelem schválené subjekty si s nájemcem vždy nejméně 30 dnů přede dnem konání akce písemně odsouhlasí termín konání akce, její rozsah, časový harmonogram, a účel konání akce. V případě kolize s provozním řádem sálu má nájemce právo takovouto akci odmítnout. Tuto skutečnost nájemce s důvodem odmítnutí písemně sdělí pronajímateli ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odmítnutí akce.

Minimální rozsah poskytnutí sálu pro komunitní a neziskové akce je 4 hodiny v týdnu, přičemž jsou realizovány v časovém rozmezí od 8:00 do 22:00 hodin, za smluvenou částku ve výši 100 Kč/ hodina pronájmu. Pro akce klubu seniorů budou uvedené prostory poskytnuty zdarma v rozsahu 4 hodin týdně. Nevyužité hodiny lze převádět a využít v následujícím časovém období.

7.15. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele provádět jakékoliv stavební úpravy předmětu nájmu.

VIII. Stavební úpravy

8.1. Nájemce svým jménem, na své náklady a nebezpečí zajistí do 1 měsíce od účinnosti této smlouvy zhotovení jednoduchého technického popisu a podá jménem pronajímatele jako jeho zástupce na příslušný stavební úřad ohlášení stavebních úprav či žádost o stavební povolení nebo oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem, vždy spolu se všemi přílohami požadovanými stavebně-právními předpisy s připojenými přílohami vyžadovanými stavebně-právními předpisy.

V případě nájemcova prodlení s plněním povinností dle článku VIII. odst. 8.1. této smlouvy je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.2. Projektová dokumentace či jednoduchý technický popis musí mít náležitosti vyžadované stavebně-právními předpisy a před ohlášením stavebních úprav či podáním žádosti o stavební povolení nebo podáním oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem musí být znění ohlášení, žádosti o stavební povolení či oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem, s připojenými přílohami vyžadovanými stavebně-právními předpisy odsouhlaseno pronajímatelem, jinak je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Spolu s tímto předkládá nájemce pronajímateli vyjádření příslušného stavebního úřadu, zda stavební úpravy podléhají ohlášení či stavebnímu povolení.

8.3. Nájemce se zavazuje provádět stavební úpravy důsledně podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem či jednoduchého technického popisu odsouhlaseného
Strana 10 (celkem 16) usnesení č. 10R-403/2017
pronajímatelem, stačí-li tento podle stavebního zákona, dodržovat podmínky pro stavební úpravy stanovené stavebním zákonem a určené stavebním úřadem jakožto i dodržovat rozhodnutí, výzvy a zákazy stavebního úřadu a počínat si tak, aby nebyly stavebním úřadem ukládány pronajímateli jako stavebníkovi sankce, zajišťovat v době stavebních prací denně úklid chodníku před domem, zajistit pravidelný a řádný odvoz stavebního odpadu, provádět stavební práce v souladu s platnou právní úpravou a provádět stavební práce v souladu s obecně platnými právními předpisy zejména s přihlédnutím na hlučnost provozu. Přičemž hlučné stavební práce mohou být realizovány pouze od pondělí do pátku mezi 7 a 21 hodinou a v sobotu mezi 10 a 18 hodinou. Před zahájením stavebních úprav si nájemce zajistí prostory k uskladnění stavebního materiálu a nářadí. Dále si nájemce zajistí zvláštní kontejner na odvoz odpadu a stavební suti. Pro případ, že nájemce poruší kteroukoliv v tomto článku uvedených povinností, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč.

8.4. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli nahlížet do stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě po předchozí písemné výzvě nejpozději do dvou pracovních dnů. Po dokončení stavebních úprav předá nájemce jeden originál stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě pronajímateli. Pro případ, že nájemce poruší kteroukoliv z v tomto článku uvedených povinností, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení.

8.5. Pokud nájemce stavebními úpravami způsobí závažné závady v domě, je povinen tyto na vlastní náklady bez zbytečného odkladu odstranit. Neučiní-li tak ani po výzvě pronajímatele ve lhůtě jím určené, je pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti a dále také odstranit na náklady nájemce závadný stav v souladu se článkem VI. odst. 6.8. této smlouvy

8.6. Nájemce je povinen na vyžádání dokládat pronajímateli v kopii stavebnímu úřadu podaná ohlášení, žádosti, oznámení dle StaZ a vyhlášky č. 503/2006 Sb. (jejich přílohy na vyžádání) a opravné prostředky proti rozhodnutím stavebního úřadu do sedmi pracovních dnů ode dne jejich podání stavebnímu úřadu. Nájemce je povinen dokládat pronajímateli v kopiích rozhodnutí, usnesení, souhlasy, zákazy, oznámení, výzvy k odstranění závadného stavu, výzvy k bezodkladnému zastavení prací stavebního úřadu či jiné výzvy a rozhodnutí MHMP o opravných prostředích proti rozhodnutím stavebního úřadu do sedmi pracovních dnů od jejich doručení nájemci. Je-li stavebním úřadem uložena povinnost ke splnění v kratší lhůtě než sedm pracovní dnů, předává nájemce takový dokument stavebního úřadu pronajímateli bez zbytečného odkladu. Pro případ, že nájemce poruší kteroukoliv z v tomto článku uvedených povinností, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení.

8.7. Nájemce je povinen předat pronajímateli na písemné vyžádání originál stavebním úřadem ověřené projektové dokumentace a dokumentaci skutečného provedení stavby a to do 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy pronajímatele. Při prodlení se splněním této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení a nechat vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby na náklady nájemce.

8.8. Nájemce se zavazuje podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení o užívání stavby do 1 měsíce ode dne právní moci stavebního povolení nebo ode dne uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo ode dne podání oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení
Strana 11 (celkem 16) usnesení č. 10R-403/2017
stavebnímu úřadu (nerozhodne-li stavební úřad o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení) nebo ode dne doručení souhlasu stavebního úřadu s ohlášenými stavebními úpravami nájemci.

8.9. Obě smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, pokud stavební úřad stavební úpravy zakáže, nepovolí, zastaví řízení o žádosti o stavební povolení, zakáže užívání stavby, aniž následně vydá písemný souhlas s užíváním stavby po odstranění nedostatků, pro které bylo užívání stavby zakázáno, nebo pokud stavební povolení nebo souhlas stavebního úřadu pozbudou platnosti. Pronajímatel může od nájemní smlouvy odstoupit pouze v případě, že nájemce ani po 60 dnech nesjedná nápravu.

8.10. Podáním stavebnímu úřadu jako správnímu orgánu nedochází ke splnění povinnosti vůči pronajímateli jako účastníkovi této smlouvy. Stavební úřad a pronajímatel nejsou totéž. Neoznačí-li nájemce své podání s určitostí tak, aby bylo zjevné, že je určeno pronajímateli jako účastníkovi této smlouvy (především odkazem na uzavřenou smlouvu), a podání by dle svého obsahu naleželo jak mezi povinnosti nájemce vůči pronajímateli, tak i do působnosti stavebního úřadu, a stavební úřad se proto začne jeho podáním zabývat, jde to nájemci k tíži a svou povinnost vůči pronajímateli tak nesplní.

8.11. Nájemce v rámci provedení stavebních úprav zachová modrou barvu fasády předmětu nájmu a dále v rámci stavebních úprav vybuduje v předmětu nájmu sál s minimální kapacitou 100 míst. Pro případ, že nájemce poruší kteroukoliv z v tomto článku uvedených povinností, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč a dále stanovit přiměřenou šedesátidenní lhůtu k nápravě.

IX. Vypořádání nákladů na změny na předmětu nájmu

9.1. Náklady na změny předmětu nájmu hradí nájemce a odpovídá za škody způsobené v souvislosti s těmito změnami nebo v důsledku těchto změn. Pronajímatel se nebude podílet na úhradě nákladů vynaložených nájemcem na změny předmětu nájmu a nájemce nebude uplatňovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci. Stav předmětu nájmu před započetím nájmu bude zadokumentován (např. fotografiemi, uložením dat na paměťové médium – např. na CD a v tištěné podobě) a stvrzen podpisy smluvních stran.

9.2 Započtení pohledávky pronajímatele z důvodu splátek nájemného na pohledávku nájemce z důvodu splátek nákladů na změny na předmětu nájmu (tzv. odbydlování) se nesjednává.

X. Peněžitá jistota

10.1. Nájemce je povinen před podpisem této smlouvy složit na účet pronajímatele č. 2890272000832359/0800, variabilní symbol xxx peněžitou jistotu ve výši trojnásobku sjednaného měsíčného nájemného, tj. 678.810 Kč. Nájemce složil dne 4. 1. 2017 na účet pronajímatele č. 89025-2000832359/0800 částku 20.000 Kč jako jistotu před podáním žádosti o pronájem předmětu nájmu specifikovaného v č. III. této smlouvy. Zbývající část ve výši 658.810 Kč je nájemce povinen složit na účet pronajímatele č. 289027-2000832359/0800, variabilní symbol xxx před podpisem této smlouvy. Celková částka peněžité jistoty 678.810 Kč je deponována bankovním účtu č. 289027-2000832359/0800 a pod tímto variabilním symbolem. Složená peněžitá jistota nebude úročena. Náklady s vedením účtu nese pronajímatel. Doklad o složení peněžité jistoty je přílohou č. 4 k této smlouvě.
Strana 12 (celkem 16) usnesení č. 10R-403/2017

10.2. Účelem peněžité jistoty je zajištění úhrad pohledávek pronajímatele, které vzniknou zejména z titulu náhrady škody za poškození předmětu nájmu, dále na zajištění úhrad pohledávek na nájemném a úhrad pohledávek pronajímatele z titulu smluvních pokut nebo bezdůvodného obohacení, náhradního plnění pronajímatele při odstranění závadného stavu způsobeného nájemcem či uvedení předmětu nájmu do původního stavu.

10.3. Pro případ čerpání peněžité jistoty pronajímatelem k účelům uvedeným v odst. 10.2. tohoto článku se nájemce zavazuje nejpozději do dvou měsíců od oznámení pronajímatele o čerpání peněžité jistoty doplnit pronajímateli odpovídající peněžitou částku, aby složená peněžitá jistota odpovídala trojnásobku měsíčního nájemného. V případě zvýšení nájemného tak, že dosavadní výše peněžité jistoty je nižší než dva a půl násobek nájemného po zvýšení, je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce do dvou měsíců od oznámení pronajímatele doplnil odpovídající peněžitou částku, aby složená peněžitá jistota odpovídala trojnásobku měsíčního nájemného po zvýšení. Nájemce je povinen čerpanou nebo nízkou peněžitou jistou doplnit, a pokud tak přes písemnou výzvu ve sjednané lhůtě neučiní, je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.4. Složená peněžitá jistota se nepovažuje za zálohově zaplacené nájemné.

10.5. Pronajímatel se zavazuje, že po skončení nájmu, nejpozději do 15 dnů po vyklizení předmětu nájmu nájemcem a jeho řádném předání pronajímateli, vyplatí nájemci peněžitou jistotu uvedenou v odst. 10.1. tohoto článku, pokud nedojde k čerpání peněžité jistoty z důvodů uvedených v odst. 10.2. tohoto článku.

XI. Kontaktní osoby

11.1. Kontaktní osobou pronajímatele je ……………, tel. č. …………, email:..………………………….

11.2. Kontaktní osobou nájemce je ……………….., tel. č. ………….., email: …………………….

11.3. Účastníci se zavazují vzájemně informovat o změnách kontaktních osob. Změna kontaktní osoby není považována za změnu této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Nájemce stvrzuje svým podpisem, že bude pronajímatelem seznámen v rámci předání a převzetí předmětu nájmu s požárně nebezpečnými místy, s obsahem požárních poplachových směrnic, s umístěním hasicích přístrojů a požárními únikovými cestami, jakož i ohlašovnou požárů. Tato skutečnost bude zapsána do předávacího protokolu, který bude sepsán mezi smluvními stranami dle článku IV odst. 4.7. této smlouvy.

12.2. Smluvní strany prodlužují trvání subjektivní promlčecí lhůty ze tří na šest let.

12.3. Sjednáním smluvních pokut není vyloučeno domáhat se náhrady škody, a to i náhrady škody přesahující výši smluvní pokuty.
Strana 13 (celkem 16) usnesení č. 10R-403/2017

12.4. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemností odmítl.

12.5. Obsah této smlouvy může být měněn nebo doplňován pouze po dohodě smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě, ke kterému smluvní strany vždy připojí svůj vlastnoruční podpis.

12.6. Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu nájemce obdržel 1 výtisk a 3 pronajímatel.

12.7. Pokud tato smlouva bude obsahovat ustanovení, které je v rozporu s platnou právní úpravou, tj. stane se neplatným či nevynutitelným rozhodnutím příslušného orgánu, anebo bude mít vliv na neplatnost či nevynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy, které nelze od neplatného či nevynutitelného ustanovení oddělit, se smluvní strany vzájemně zavazují, že si poskytnou součinnost při odstranění neplatného či nevynutitelného ustanovení a při nahrazení neplatného či nevynutitelného ustanovení novým ustanovení, které svým obsahem a účelem bude co nejbližší nahrazovanému ustanovení

12.8. Vztahy, výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, jakož i ostatními právními předpisy.